Pandemiyadan zərər çəkmiş hansı fəaliyyət sahələrinə dəstək veriləcək? - Siyahı | Banco.az

Pandemiyadan zərər çəkmiş hansı fəaliyyət sahələrinə dəstək veriləcək? - Siyahı

Vergilər Nazirliyin saytına istinadən Banco.az oxucularına Pandemiyadan zərər çəkmiş fəaliyyət sahələri üzrə iqtisadi fəaliyyət növlərinin təsnifatinı təqdim edir. 

Fərdi sahibkarlara (mikro) dəstək proqramı üzrə müraciət və Əmək ödənişləri ilə bağlı dəstək proqramı üzrə müraciət  etmək üçün Vergilər Nazirliyinin e-taxes.gov.az saytına müraciət edə bilərsiniz.
 

0 Fəaliyyət növünün  adı Fəaliyyət sahəsi
01492 BARAMA QURDUNUN YETİŞDİRİLMƏSİ VƏ BARAMA İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
01493 XƏZ DƏRİLİ HEYVANLARIN YETİŞDİRİLMƏSİ VƏ XƏZ DƏRİ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
07291 QİYMƏTLİ METALLARIN VƏ QİYMƏTLİ DAŞLARIN İSTEHSALI (QİYMƏTLİ METALLARIN FİLİZLƏRDƏN, KONSENTRATLARDAN ALINMASI) İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
08910 KİMYA SƏNAYESİ VƏ GÜBRƏ İSTEHSALI ÜÇÜN MİNERAL XAMMAL HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13107 TİKİŞ SAPLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13201 PAMBIQ PARÇALARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13202 MAŞINLA DARANIB ƏYRİLMİŞ LİFLƏRDƏN YUN PARÇALARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13203 EVDƏ DARANIB ƏYRİLMİŞ LİFLƏRDƏN YUN PARÇALARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13204 İPƏK PARÇALARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13910 TOXUCULUQ KƏTANLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13921 GEYİMDƏN BAŞQA HAZIR TOXUCULUQ MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13922 YATAQ, YEMƏK OTAĞI, TUALET VƏ MƏTBƏX AĞLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13930 XALÇA VƏ XALÇA MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13940 KANAT (BURAZ), KƏNDİR, İP VƏ TOR İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13950 TOXUNULMAYAN TOXUCULUQ MATERİALLARI VƏ ONLARDAN MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13960 TEXNİKİ ÜSULLA HAZIRLANAN DİGƏR TOXUCULUQ MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13990 DİGƏR QRUPLARA DAXİL EDİLMƏYƏN SAİR TOXUCULUQ MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
14110 DƏRİDƏN GEYİM İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
14120 XÜSUSİ (İŞ) GEYİMİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
14130 ÜST GEYİMİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
14140 ALT PALTARI İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
14199 SAİR GEYİM VƏ AKSESUARLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
14200 XƏZ MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
14311 TRİKOTAJ CORAB MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
14390 DİGƏR TRİKOTAJ MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
15120 DƏRİDƏN ÇAMADAN, ÇANTA VƏ DİGƏR MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
15201 GÖN-DƏRİ AYAQQABILARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
15202 DİGƏR MATERİALLARDAN OLAN AYAQQABILARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
16210 ŞPON, FANER VƏ AĞAC LÖVHƏLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
16220 YIĞMA PARKET DÖŞƏMƏLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
16230 AĞAC TİKİNTİ KONSTRUKSİYALARI VƏ XARRATLIQ MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
16240 TAXTA TARALARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
16290 AĞAC VƏ MANTARDAN, NAZİK YONQARLARDAN VƏ HÖRMƏ ÜÇÜN MATERİALLARDAN SAİR MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
17110 KAĞIZ KÜTLƏSİ (SELLÜLOZ) İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
17120 KAĞIZ VƏ KARTON İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
17210 BÜZMƏLƏNMİŞ KARTON VƏ KAĞIZ, KARTON VƏ KAĞIZ TARALARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
17220 TƏSƏRRÜFAT-MƏİŞƏT VƏ SANİTAR - GİGİYENİYA TƏYİNATLI KAĞIZ MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
17230 DƏFTƏRXANA, KAĞIZ MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
17240 DİVAR KAĞIZLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
17290 KAĞIZ VƏ KARTONDAN SAİR MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
19100 KOKS İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
19200 TƏMİZLƏNMİŞ NEFT MƏHSULLARININ İSTEHSALI, O CÜMLƏDƏN NEFT MƏHSULLARINDAN BRİKETLƏR İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20110 SƏNAYE QAZLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20120 BOYAQ MADDƏLƏRİ VƏ PİQMENTLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20130 SAİR ƏSAS QEYRİ-ÜZVİ KİMYƏVİ MADDƏLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20140 SAİR ƏSAS ÜZVİ KİMYƏVİ MADDƏLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20150 GÜBRƏ VƏ AZOT BİRLƏŞMƏLƏRİNİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20160 İLKİN FORMALARDA PLASTİK KÜTLƏ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20170 İLKİN FORMADA SİNTETİK KAUÇUK İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20200 AQROKİMYƏVİ MƏHSULLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20300 BOYA, LAK VƏ BUNA BƏNZƏR ÖRTÜKLƏRİN, MƏTBƏƏ BOYALARININ VƏ MASTİKALARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20410 SABUN VƏ YUYUCU TOZLARIN, TƏMİZLƏYİCİ VƏ CİLALAYICI VASİTƏLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20420 ƏTRİYYAT VƏ KOSMETİKA VASİTƏLƏRİNİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20510 PARTLAYICI MADDƏLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20520 YAPIŞQAN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20530 EFİR YAĞLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20591 FOTOMATERİALLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20599 DİGƏR QRUPLARA DAXİL EDİLMƏMİŞ SAİR KİMYƏVİ MƏHSULLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
20600 SÜNİ VƏ SİNTETİK KİMYƏVİ LİFLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
22110 REZİN ŞİN, TƏKƏR VƏ KAMERALARIN İSTEHSALI VƏ BƏRPASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
22191 REZİNDƏN SƏNAYE TƏYİNATLI MƏHSULLARIN VƏ YARIMFABRİKATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
22192 REZİN MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
22210 PLASTİK LÖVHƏLƏRİN, ZOLAQLARIN, BORULARIN, PROFİLLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
22220 ƏMTƏƏLƏRİN QABLAŞDIRILMASI ÜÇÜN PLASTİK MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
22230 TİKİNTİDƏ İSTİFADƏ EDİLƏN PLASTİK KÜTLƏDƏN MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
22290 SAİR PLASTİK MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23110 ŞÜŞƏ TƏBƏQƏSİNİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23130 İÇİBOŞ ŞÜŞƏ MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23140 ŞÜŞƏ LİFİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23190 TEXNİKİ ŞÜŞƏ MƏMULATLARI DAXİL OLMAQLA SAİR ŞÜŞƏ MƏMULATLARIN İSTEHSALI VƏ EMALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23200 ODADAVAMLI MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23310 SAXSI LÖVHƏCİKLƏRİN VƏ LÖVHƏLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23320 KƏRPİC, KİRƏMİT VƏ YANDIRILMIŞ GİLDƏN SAİR TİKİNTİ MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23410 TƏSƏRRÜFAT VƏ DEKORATİV SAXSI MƏMULATLARIN IN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23420 SAXSI SANİTAR - TEXNİKİ MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23430 SAXSI İZOLYATORLARIN VƏ SAXSI İZOLYASİYA ARMATURUNUN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23440 SAİR TEXNİKİ SAXSI MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23490 SAİR SAXSI MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23510 SEMENT İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23520 ƏHƏNG VƏ GİPS İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23610 TİKİNTİDƏ İSTİFADƏ ETMƏK ÜÇÜN BETONDAN MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23620 TİKİNTİDƏ İSTİFADƏ ETMƏK ÜÇÜN GİPS MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23640 QURU BETON QATIŞIĞININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23650 LİFLİ SEMENTDƏN (AZBESTSEMENTDƏN) MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23910 ABRAZİV MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23990 DİGƏR QRUPLARA DAXİL EDİLMƏYƏN SAİR QEYRİ-METAL MİNERAL MƏHSULLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24100 ÇUQUN, POLAD VƏ FERROƏRİNTİ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24200 POLADDAN BORU, İÇİ BOŞ PROFİLLƏR VƏ BİRLƏŞDİRİCİ HİSSƏLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24340 MƏFTİL İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24410 NƏCİB (QİYMƏTLİ) METALLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24420 ALÜMİNİUM İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24430 QURĞUŞUN, SİNK VƏ QALAY İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24440 MİS İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24450 SAİR ƏLVAN METALLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25110 METALDAN TİKİNTİ KONSTRUKSİYALARI VƏ ONLARIN HİSSƏLƏRİNİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25120 METAL QAPI VƏ PƏNCƏRƏLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25210 MƏRKƏZİ İSTİLİK RADİATORLARININ VƏ QAZANLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25290 METALDAN SAİR SİSTERNLƏRİN, ÇƏNLƏRİN VƏ KONTEYNERLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25300 MƏRKƏZİ İSTİLİK QAZANLARINDAN BAŞQA BUXAR QAZANLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25400 SİLAH VƏ HƏRBİ SURSAT İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25720 QIFIL VƏ HƏNCAMA İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25730 ALƏTLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25910 METAL ÇƏLLƏKLƏRİN VƏ BUNA BƏNZƏR TUTUMLULARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25920 YÜNGÜL METALLARDAN QABLAŞDIRMA MATERİALLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25930 MƏFTİL MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25990 SAİR HAZIR METAL MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
26110 ELEKTRON DETALLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
26120 ELEKTRON PLATALARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
26200 KOMPÜTERLƏRİN VƏ PERİFERİYA QURĞULARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
26301 ELEKTRO VƏ RADİOELEMENTLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
26302 ÖTÜRÜCÜ CİHAZLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
26303 SƏSİ VƏ TƏSVİRİ QƏBUL ETMƏK, YAZMAQ VƏ GÖSTƏRMƏK ÜÇÜN CİHAZLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
26304 ƏMƏLİYYAT-AXTARIŞ FƏALİYYƏTİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNƏ MÜVƏKKİL EDİLMƏMİŞ HÜQUQİ VƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN QEYRİ LEQAL YOLLA İNFORMASİYA ALINMASI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ TEXNİKİ VASİTƏLƏRİN İŞLƏNİLMƏSİ, İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
26400 MƏİŞƏT ELEKTRON AVADANLIQLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
26510 NƏZARƏT-ÖLÇÜ CİHAZLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
26520 BÜTÜN NÖVLƏRDƏN OLAN SAATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
26700 OPTİK CİHAZLARIN VƏ FOTOAVADANLIQLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
26800 MAQNİT VƏ OPTİK DAŞIYICILARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
27111 ELEKTRİK MÜHƏRRİKLƏRİNİN, GENERATORLARININ VƏ TRANSFORMATORLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
27120 ELEKTRİK PAYLAYICI VƏ TƏNZİMLƏYİCİ CİHAZLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
27200 BATAREYALARIN VƏ AKKUMULYATORLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
27310 OPTİK LİFLƏRDƏN KABEL İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
27320 DİGƏR ELEKTRON VƏ ELEKTRİK NAQİLLƏRİNİN VƏ KABELLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
27330 ELEKTRİK ŞƏBƏKƏLƏRİ ÜÇÜN CİHAZLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
27400 ELEKTRİK LAMPALARI VƏ İŞIQLANDIRICI AVADANLIQLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
27511 ELEKTRİK MƏİŞƏT CİHAZLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
27512 ELEKTRİK QIZDIRICI MƏİŞƏT CİHAZLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
27520 QEYRİ-ELEKTRİK MƏİŞƏT CİHAZLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
27900 SAİR ELEKTRİK AVADANLIQLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28110 TƏYYARƏ, AVTOMOBİL VƏ MOTOSİKLET MÜHƏRRİKLƏRİNDƏN BAŞQA, MÜHƏRRİKLƏRİN VƏ TURBİNLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28120 HİDRAVLİK VƏ PNEVMATİK SİSTEMLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28130 NASOS VƏ KOMPRESSORLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28140 KRAN VƏ KLAPANLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28150 ÖTÜRÜCÜLƏRİN VƏ MEXANİKİ ÖTÜRÜCÜ ELEMENTLƏRİN, DİŞLİ ÖTÜRÜCÜLƏRİN VƏ YASTIQLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28210 SOBALAR VƏ SOBA ODLUQLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28230 KOMPÜTER VƏ PEREFERİYA AVADANLIQLARINDAN BAŞQA OFİS AVADANLIQLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28240 MEXANİKİ ÖTÜRÜCÜLÜ CİHAZLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28250 QEYRİ-MƏİŞƏT SOYUDUCULARI VƏ VENTİLYASİYA AVADANLIQLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28290 DİGƏR QRUPLARA DAXİL EDİLMƏYƏN ÜMUMİ TƏYİNATLI SAİR MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28301 KƏND VƏ MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI TRAKTORLARININ VƏ ONLARA HİSSƏLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28302 KƏND TƏSƏRRÜFATI VƏ MEŞƏ TƏSƏRRÜFATI TRAKTORLARININ TƏMİRİ DƏZGAHLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28410 METALKƏSİCİ AVADANLIQLARIN İSTEHSALI - 3 sav İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28490 SAİR DƏZGAHLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28911 METALLURGİYA ÜÇÜN MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28920 DAĞ-MƏDƏN ÇIXARMA, NEFTÇIXARMA SƏNAYESİ, KARXANA İŞLƏRİ VƏ TİKİNTİ ÜÇÜN MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28940 TOXUCULUQ, TİKİŞ, XƏZ VƏ DƏRİ MƏMULATLARININ HAZIRLANMASI ÜÇÜN MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28950 KAĞIZ VƏ KARTONUN HAZIRLANMASI ÜÇÜN MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28960 PLASTİK KÜTLƏ VƏ REZİNİN EMALI ÜÇÜN MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28991 DİGƏR QRUPLARA DAXİL EDİLMƏYƏN XÜSUSİ TƏYİNATLI SAİR MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
29102 YANĞINSÖNDÜRMƏ TEXNİKASI MƏHSULUNUN İSTEHSALI VƏ ALINMASI, SINAQLARIN KEÇİRİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
29103 AVTOMOBİL MÜHƏRRİKLƏRİNİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
29310 AVTOMOBİLLƏR ÜÇÜN ELEKTRON VƏ ELEKTRİK AVADANLIQLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
29320 AVTOMOBİLLƏR ÜÇÜN DİGƏR HİSSƏLƏRİN VƏ LƏVAZİMATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
30200 DƏMİR YOLU NƏQLİYYATI VASİTƏLƏRİNİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
30300 KOSMİK APARATLAR DA DAXİL OLMAQLA UÇAN APARATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
30400 HƏRBİ AVTOMOBİLLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
30910 MOTOSİKLETLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
30920 VELOSİPEDLƏRİN VƏ ƏLİL ARABALARININ, ONLARA HİSSƏLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
30990 DİGƏR QRUPLARA DAXİL EDİLMƏYƏN SAİR NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ VƏ AVADANLIQLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
32120 ZƏRGƏRLİK MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
32130 AZQİYMƏTLİ MATERİALLARDAN ZƏRGƏRLİK MƏMULATININ İSTEHSALI (SÜNİ DAŞ-QAŞLARIN) İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
32200 MUSİQİ ALƏTLƏRİNİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
32300 İDMAN MALLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
32400 OYUN VƏ OYUNCAQLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
32500 TİBBİ VƏ STOMOTOLOGİYA PRAKTİKASINDA TƏTBİQ OLUNAN ALƏTLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
32910 SÜPÜRGƏ VƏ ŞOTKA İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
32990 DİGƏR QRUPLARA DAXİL EDİLMƏYƏN SAİR MƏHSULLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
35110 ELEKTRİK ENERJİSİNİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
35210 QAZIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
1161 LİFLİ BİTKİLƏRİN BECƏRİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
1162 PAMBIĞIN BECƏRİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
1193 GÜLLƏRİN VƏ ONLARIN TOXUMLARININ BECƏRİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
5100 DAŞ KÖMÜRÜN HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
5200 LİQNİTİN HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
6100 XAM NEFTİN HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
6200 TƏBİİ (YANAR) QAZ HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
7100 DƏMİR FİLİZİNİN HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
7210 URAN VƏ TORİUM FİLİZLƏRİNİN HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
7299 DİGƏR ƏLVAN METAL FİLİZLƏRİNİN HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
8111 DEKORATİV VƏ TİKİNTİ DAŞLARININ HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
8112 ƏHƏNG DAŞININ VƏ GİPSİN HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
8113 TƏBAŞIR VƏ SUSUZLAŞDIRILMAMIŞ DELOMİTİN HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
8114 ŞİST HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
8121 ÇINQIL VƏ QUMUN HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
8122 GİL VƏ KAOLİN HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
8920 TORF HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
8930 DUZ HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
8991 MƏDƏNÇIXARMA SƏNAYESİNİN DİGƏR QRUPLARINA DAXİL EDİLMƏYƏN SAİR SAHƏLƏRİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
8992 TƏBİİ ASFALT VƏ BİTUM HASİLATI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13101 PAMBIĞIN İLKİN EMALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13102 PAMBIQ PARÇA LİFİNİN ƏYİRİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13103 DARAMA MAŞININDA YUN LİFİNİN ƏYİRİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13104 KAMVOL YUN LİFİNİN ƏYİRİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13105 KƏTAN LİFİNİN ƏYİRİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13106 TƏBİİ İPƏK, SÜNİ VƏ SİNTETİK LİFLƏRİN HAZIRLANMASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13108 SAİR TOXUCULUQ LİFLƏRİNİN HAZIRLANMASI VƏ ƏYİRİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
13300 PARÇALARIN BƏZƏDİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
14191 BAŞ GEYİMLƏRİNİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
14312 TRİKOTAJ PULOVERLƏRİN, CEMPERLƏRİN VƏ BUNA BƏNZƏR MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
15110 DƏRİNİN AŞILANMASI, RƏNGLƏNMƏSİ VƏ HAZIRLANMASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
16100 TAXTA-ŞALBANIN KƏSİLMƏSİ VƏ YONULMASI, ODUNCAĞIN HOPDURULMASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
18110 QƏZETLƏRİN ÇAP EDİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
18121 DİGƏR POLİQRAFİYA MƏHSULLARININ (QƏZETLƏRDƏN ƏLAVƏ) ÇAP EDİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
18122 ÇAP İŞLƏRİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR XİDMƏTLƏR İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
18123 BÜTÜN NÖV QİYMƏTLİ KAĞIZ BLANKLARININ HAZIRLANMASI VƏ SATIŞI ÜZRƏ FƏALİYYƏT İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
18124 CİDDİ HESABAT BLANKLARININ HAZIRLANMASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
18130 ÇAP İŞLƏRİNİN HAZIRLANMASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
18140 CİLDLƏMƏ VƏ BƏZƏK İŞLƏRİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
22193 MÜXTƏLİF NÖV MÖHÜRLƏRİN VƏ ŞTAMPLARIN HAZIRLANMASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23120 ŞÜŞƏ TƏBƏQƏSİNİN FORMALAŞDIRILMASI VƏ EMALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23630 ƏMTƏƏ BETONUNUN İSTEHSALI (HAZIR BETON QARIŞIĞI) İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23690 BETON, GİPS VƏ SEMENTDƏN SAİR MƏMULATLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
23700 DEKORATİV VƏ TİKİNTİ DAŞLARININ KƏSİLMƏSİ, EMALI VƏ NAXIŞLANMASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24310 SOYUQ DARTMA İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24320 ENSİZ ZOLAQLARIN VƏ LENTLƏRİN SOYUQ YAYILMASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24330 MƏHSULLARIN SOYUQ ŞƏKİLDƏ ŞTAMPLANMASI VƏ ƏYİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24460 NÜVƏ YANACAĞININ EMALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24510 ÇUQUN TÖKMƏ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24520 POLAD TÖKMƏ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24530 YÜNGÜL METALLARIN TÖKÜLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
24540 SAİR ƏLVAN METALLARIN TÖKÜLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25500 METALIN DÖYÜLMƏSİ, PRESLƏNMƏSİ, ŞTAMPLANMASI VƏ PROFİLLƏNMƏSİ, TOZ METALLURGİYASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25610 METALLARIN EMALI VƏ METALLARA ÖRTÜK ÇƏKİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25620 MAŞINQAYIRMANIN ƏSAS TEXNOLOJİ PROSESLƏRİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25710 BIÇAQ MƏMULATLARININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
25940 BƏRKİDİCİ MƏMULATLARIN, ZƏNCİRLƏRİN VƏ YAYLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
26600 ŞUALANDIRMA, ELEKTRİK TİBB VƏ ELEKTROTERAPİYA AVADANLIQLARI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28220 QALDIRICI NƏQLİYYAT AVADANLIĞININ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28912 METALLURGİYA ÜÇÜN MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN TƏMİRİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28930 İÇKİ VƏ TÜTÜN MƏMULATLARI DA DAXİL OLMAQLA QİDA MƏHSULLARININ HAZIRLANMASI ÜÇÜN MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
28992 YANĞINSÖNDÜRMƏ LƏVAZİMATININ, İLKİN YANĞINSÖNDÜRMƏ VASİTƏLƏRİNİN TƏMİRİ VƏ ONLARA XİDMƏT, YANĞINSÖNDÜRMƏ VASİTƏLƏRİNİN KEYFİYYƏTİNİN BƏRPASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
29101 AVTOMOBİLLƏRİN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
29200 AVTOMOBİLLƏR ÜÇÜN GÖVDƏLƏRİN (KUZOVLARIN) İSTEHSALI, QOŞQU VƏ YARIMQOŞQULARIN İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
30110 GƏMİLƏRİN VƏ ÜZƏN QURĞULARIN QAYIRILMASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
30120 TURİST- İDMAN GƏMİLƏRİNİN QAYIRILMASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
32110 SİKKƏLƏRİN VƏ MEDALLARIN KƏSİLMƏSİ İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
33200 SƏNAYE MAŞIN VƏ AVADANLIQLARININ QURAŞDIRILMASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
45111 AVTOMOBİLLƏRİN VƏ MİNİK AVTOMOBİL VASİTƏLƏRİNİN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
45112 AVTOMOBİLLƏRİN VƏ MİNİK AVTOMOBİL VASİTƏLƏRİNİN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
45190 SAİR AVTOMOBİL VASİTƏLƏRİNİN SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
45200 AVTOMOBİLLƏRƏ TEXNİKİ XİDMƏT GÖSTƏRİLMƏSİ VƏ ONLARIN TƏMİRİ Avtoservis
45310 AVTOMOBİLLƏR ÜÇÜN HİSSƏLƏRİN, QOVŞAQLARIN VƏ LƏVAZİMATLARIN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
45320 AVTOMOBİLLƏR ÜÇÜN HİSSƏLƏRİN, QOVŞAQLARIN VƏ LƏVAZİMATLARIN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
45400 MOTOSİKLETLƏRİN, ONLARIN HİSSƏLƏRİNİN, QOVŞAQLARININ VƏ LƏVAZİMATLARININ SATIŞI, MOTOSİKLETLƏRƏ TEXNİKİ XİDMƏT VƏ TƏMİRİ Avtoservis
46120 YANACAQ, FİLİZ, METAL VƏ KİMYƏVİ VASİTƏLƏRİN TOPDAN SATIŞI ÜZRƏ AGENTLİK FƏALİYYƏTİ Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46130 AĞAC VƏ TİKİNTİ MATERİALLARININ TOPDAN SATIŞI ÜZRƏ AGENTLİK FƏALİYYƏTİ Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46140 MAŞIN, SƏNAYE AVADANLIĞI, GƏMİ VƏ UÇAN APARATLARIN TOPDAN SATIŞI ÜZRƏ AGENTLİK FƏALİYYƏTİ Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46150 MEBEL, MƏİŞƏT MALLARI, DƏMİR MƏMULATI VƏ SAİR METAL MƏMULATLARINTOPDAN SATIŞI ÜZRƏ AGENTLİK FƏALİYYƏTİ Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46160 PARÇA, GEYİM, AYAQQABI XƏZ VƏ DƏRİ MƏMULATLARININ TOPDAN SATIŞI ÜZRƏ AGENTLİK FƏALİYYƏTİ Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46180 AYRI-AYRI MƏHSULLARIN VƏ YA MƏHSUL QRUPLARININ TOPDAN SATIŞI ÜZRƏ İXTİSASLAŞMIŞ AGENTLİK FƏALİYYƏTİ Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46190 GENİŞ ÇEŞİDLİ MALLARIN TOPDAN SATIŞI ÜZRƏ AGENTLİK FƏALİYYƏTİ Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46220 GÜLLƏRİN VƏ DİGƏR BİTKİLƏRİN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46240 DƏRİ VƏ GÖNÜN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46360 ŞƏKƏR, ŞOKOLAD VƏ QƏNNADI MƏMULATLARININ TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46370 KOFE, ÇAY, KAKAO VƏ ƏDVİYYATIN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46410 TOXUCULUQ MALLARININ TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46420 GEYİM VƏ AYAQQABININ TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46430 ELEKTRİK-MƏİŞƏT MALLARININ TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46440 ÇİNİ VƏ ŞÜŞƏ MƏMULATLARIN, DİVAR KAĞIZLARININ VƏ TƏMİZLƏYİCİ VASİTƏLƏRİN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46450 ƏTİRLƏRİN VƏ KOSMETİKA MALLARININ (SABUN DA DAXİL OLMAQLA) TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46470 MEBEL, XALÇA VƏ İŞIQLANDIRICI AVADANLIQLARIN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46480 SAATLARIN VƏ ZƏRGƏRLİK MƏMULATLARININ TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna), Qızıl satışı 
46491 İSTEHLAK TƏYİNATLI SAİR QEYRİ-ƏRZAQ MALLARININ TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46492 İXTİSASLAŞDIRILMAMIŞ MAĞAZALARDA QİYMƏTLİ METALLARIN VƏ QİYMƏTLİ DAŞLARIN DÖVRİYYƏSİ (QİYMƏTLİ METALLARIN VƏ QİYMƏTLİ DAŞLARIN, ONLARDAN HAZIRLANAN MƏHSULLARIN, O CÜMLƏDƏN ZƏRGƏRLİK VƏ DİGƏR MƏİŞƏT MƏLUMATLARININ TOPDAN SATIŞI) Qızıl satışı 
46510 KOMPÜTERLƏRİN, KOMPÜTER PERİFERİYA AVADANLIQLARININ VƏ PROQRAM TƏMİNATININ TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46521 ELEKTRON VƏ TELEKOMMUNİKASİYA AVADANLIQLARININ VƏ ONLARIN HİSSƏLƏRİNİN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46522 ƏMƏLİYYAT AXTARIŞ FƏALİYYƏTİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNƏ MÜVƏKKİL EDİLMƏMİŞ HÜQUQİ VƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN QEYRİ-LEQAL YOLLA İNFORMASİYA ALINMASI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ TEXNİKİ VASİTƏLƏRİN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46523 ƏMƏLİYYAT AXTARIŞ FƏALİYYƏTİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNƏ MÜVƏKKİL EDİLMƏMİŞ HÜQUQİ VƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN QEYRİ-LEQAL YOLLA İNFORMASİYA ALINMASI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ TEXNİKİ VASİTƏLƏRİN ÖLKƏYƏ GƏTİRİLMƏSİ Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46610 KƏND TƏSƏRRÜFATI MAŞINLARININ VƏ AVADANLIQLARININ TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46620 DƏZGAHLARIN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46630 DAĞ-MƏDƏN VƏ TİKİNTİ, O CÜMLƏDƏN MÜLKİ TİKİNTİ ÜÇÜN MAŞIN VƏ AVADANLIQLARIN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46640 TOXUCULUQ SƏNAYESİ ÜÇÜN MAŞINLARIN, TİKİŞ VƏ TRİKOTAJ MAŞINLARININ TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46650 OFİS MEBELLƏRİNİN TOPDAN SATIŞI Mebel istehsalı və satışı 
47590 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA MEBELLƏRİN, İŞIQLANDIRICI AVADANLIQLARIN VƏ DİGƏR MƏİŞƏT CİHAZLARININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Mebel istehsalı və satışı 
31010 OFİS VƏ TİCARƏT MÜƏSSİSƏLƏRİ ÜÇÜN MEBELLƏRİN İSTEHSALI Mebel istehsalı və satışı 
31020 MƏTBƏX MEBELLƏRİNİN İSTEHSALI Mebel istehsalı və satışı 
31030 DÖŞƏKLƏRİN İSTEHSALI Mebel istehsalı və satışı 
31090 SAİR MEBELLƏRİN İSTEHSALI Mebel istehsalı və satışı 
46660 OFİS MAŞINLARI VƏ AVADANLIQLARININ TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46690 SAİR MAŞIN AVADANLIQLARIN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46711 YANACAĞIN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46712 NEFT MƏHSULLARININ VƏ SƏMT QAZININ TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46720 METAL VƏ METAL FİLİZİNİN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46730 MEŞƏ MATERİALLARININ, TİKİNTİ MATERİALLARININ VƏ SANİTAR-TEXNİKİ AVADANLIQLARIN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46740 DƏMİR MƏMULATLARININ, SU KƏMƏRİ VƏ İSTİLİK ŞƏBƏKƏSİ AVADANLIQLARININ TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46750 KİMYƏVİ MƏHSULLARIN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46752 Gübrə və aqrokimyəvi məhsulların topdan satışı Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46760 SAİR ARALIQ MƏHSULLARININ TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46770 TULLANTILARIN VƏ QIRINTILARIN TOPDAN SATIŞI Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46901 İXTİSASLAŞDIRILMAMIŞ TOPDANSATIŞ Topdansatış (ərzaq və dərman satışı istisna)
46902 PREKURSORLARIN İDXALI, İXRACI, TRANZİT NƏQL EDİLMƏSİ VƏ İSTEHSALI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
47191 İXTİSASLAŞDIRILMAMIŞ MAĞAZALARDA SAİR MƏHSULLARIN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47192 İXTİSASLAŞDIRILMAMIŞ MAĞAZALARDA QİYMƏTLİ METALLARIN VƏ QİYMƏTLİ DAŞLARIN DÖVRİYYƏSİ (QİYMƏTLİ METALLARIN VƏ QİYMƏTLİ DAŞLARIN, ONLARDAN HAZIRLANAN MƏHSULLARIN, O CÜMLƏDƏN ZƏRGƏRLİK VƏ DİGƏR MƏİŞƏT MƏLUMATLARININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI) Qızıl satışı 
47301 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA MOTOR YANACAĞININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47302 NEFT MƏHSULLARININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47411 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA KOMPÜTERLƏRİN, KOMPÜTER PERİFERİYA AVADANLIQLARININ VƏ PROQRAM TƏMİNATININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47412 ƏMƏLİYYAT AXTARIŞ FƏALİYYƏTİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNƏ MÜVƏKKİL EDİLMƏMİŞ HÜQUQİ VƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN QEYRİ LEQAL YOLLA İNFORMASİYA ALINMASI ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TEXNİKİ VASİTƏLƏRİN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47420 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA TELEKOMUNİKASİYA AVADANLIQLARININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47430 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA AUDİO VƏ VİDEO AVADANLIQLARININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47510 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA TOXUCULUQ MƏMULATLARININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47520 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA DƏMİR MƏMULATLARININ, LAK-BOYA MADDƏLƏRİNİN VƏ ŞÜŞƏNİN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47530 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA XALÇA, DİVAR VƏ DÖŞƏMƏ ÜÇÜN ÖRTÜKLƏRİN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47541 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA ELEKTRİK-MƏİŞƏT MALLARININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47542 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA MOBİL TELEFONLARIN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI VƏ TƏMİRİ Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47610 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA KİTABLARIN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47620 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA QƏZETLƏRİN VƏ DƏFTƏRXANA LƏVAZİMATLARININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47630 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA MUSİQİ VƏ VİDEO YAZILARININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47640 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA İDMAN MALLARININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47650 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA OYUN VƏ OYUNCAQLARIN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47711 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA GEYİMLƏRİN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47712 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA TRİKOTAJ VƏ CORAB MƏMULATLARININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47720 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA AYAQQABI VƏ DƏRİ MƏMULATLARININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47750 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA KOSMETİKA VƏ ƏTRİYYAT MALLARININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47760 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA GÜLLƏRİN VƏ DİGƏR BİTKİLƏRİN, TOXUMLARIN, GÜBRƏLƏRİN, EV HEYVANLARININ VƏ EV HEYVANLARI ÜÇÜN YEMLƏRİN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47770 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA SAATLARIN VƏ ZƏRGƏRLİK MƏMULATLARININ PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Qızıl satışı 
47780 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA SAİR YENİ MALLARIN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47790 İXTİSASLAŞDIRILMIŞ MAĞAZALARDA KÖHNƏ MALLARIN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47820 ÇADIRLARDA VƏ BAZARLARDA TOXUCULUQ MƏMULATLARININ, GEYİMLƏRİN VƏ AYAQQABILARIN PƏRAKƏNDƏ SATIŞI Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47890 ÇADIRLARDA VƏ BAZARLARDA SAİR MALLARIN PƏRAKƏNDƏ SATIŞ Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
47910 POÇT VƏ YA İNTERNET İLƏ SİFARİŞLƏRİ YERİNƏ YETİRƏN FİRMALAR VASİTƏSİLƏ PƏRAKƏNDƏ SATIŞ Sifarişlər üzrə malların, o cümlədən yeməklərin, ərzaq və qeyri-ərzaq malların daşınması və (və ya) çatdırılması xidmətləri
47990 MAĞAZA, ÇADIR VƏ BAZARLARDAN KƏNARDA SAİR PƏRAKƏNDƏ SATIŞ Pərakəndə satış (ərzaq və dərman satışı istisna)
49100 ŞƏHƏRLƏRARASI DƏMİR YOLU XƏTTİ İLƏ SƏRNİŞİN DAŞINMASI Ölkədaxili daşımalar
49201 DƏMİR YOLU VASİTƏSİ İLƏ YÜK DAŞINMASI Yükdaşıma 
49202 TƏHLÜKƏLİ YÜKLƏRİN DƏMİR YOLU VASİTƏSİ İLƏ DAŞINMASI Yükdaşıma 
49310 ŞƏHƏR VƏ ŞƏHƏRƏTRAFI SƏRNİŞİN QURUYOL NƏQLİYYATI FƏALİYYƏTİ Ölkədaxili daşımalar
49320 TAKSİ FƏALİYYƏTİ Ölkədaxili daşımalar
49391 DİGƏR QRUPLARA DAXİL EDİLMƏYƏN SAİR QURU YOL SƏRNİŞİN NƏQLİYYATININ FƏALİYYƏTİ Ölkədaxili daşımalar
49411 YÜK AVTOMOBİL NƏQLİYYATLARININ FƏALİYYƏTİ Yükdaşıma 
49412 TƏHLÜKƏLİ YÜKLƏRİN YÜK AVTOMOBİL NƏQLİYYATI VASİTƏSİLƏ DAŞINMASI Yükdaşıma 
49413 AVTOMOBİL NƏQLİYYATI İLƏ BEYNƏLXALQ YÜK DAŞINMASI Yükdaşıma 
50101 DƏNİZ NƏQLİYYATI VASİTƏSİLƏ SƏRNİŞİN DAŞINMASI Ölkədaxili daşımalar
50102 EKSKURSİYA, GƏZİNTİ VƏ TURİST GƏMİLƏRİNİN XİDMƏTLƏRİ Ölkədaxili daşımalar
50201 DƏNİZ NƏQLİYYATI VASİTƏSİLƏ YÜKLƏRİN DAŞINMASI Yükdaşıma 
50202 TƏHLÜKƏLİ YÜKLƏRİN DƏNİZ NƏQLİYYATI VASİTƏSİLƏ DAŞINMASI Yükdaşıma 
50300 DAXİLİ SU NƏQLİYYATI VASİTƏSİ İLƏ (ÇAYLARDA) SƏRNİŞİN DAŞINMASI Ölkədaxili daşımalar
50401 ÇAY NƏQLİYYATI VASİTƏSİLƏ YÜKLƏRİN DAŞINMASI Yükdaşıma 
50402 TƏHLÜKƏLİ YÜKLƏRİN ÇAY NƏQLİYYATI VASİTƏSİLƏ DAŞINMASI Yükdaşıma 
51100 HAVA NƏQLİYYATI VASİTƏSİLƏ SƏRNİŞİNLƏRİN DAŞINMASI Ölkədaxili daşımalar
51211 HAVA NƏQLİYYATI VASİTƏSİLƏ YÜKLƏRİN DAŞINMASI Yükdaşıma 
51212 HAVA NƏQLİYYATI VASİTƏSİLƏ TƏHLÜKƏLİ YÜKLƏRİN DAŞINMASI Yükdaşıma 
55100 MEHMANXANALAR VƏ OXŞAR YERLƏR TƏRƏFİNDƏN XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ Yerləşmə vasitələri hesab edilən mehmanxana, otel, hostel və oxşar obyektlərinin fəaliyyəti
55200 KİÇİK YAYLAQ EVLƏRİ VƏ QISA MÜDDƏT QALMAQ ÜÇÜN SAİR YERLƏR TƏRƏFİNDƏN XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ Yerləşmə vasitələri hesab edilən mehmanxana, otel, hostel və oxşar obyektlərinin fəaliyyəti
55300 KEMPİNQ, AVTO-QOŞQU EVLƏR VƏ AVTO-QOŞQU EVLƏR DAYANACAQLARI TƏRƏFİNDƏN XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ Yerləşmə vasitələri hesab edilən mehmanxana, otel, hostel və oxşar obyektlərinin fəaliyyəti
56100 RESTORANLAR TƏRƏFİNDƏN XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ VƏ YEMƏKLƏRİN ÇATDIRILMASI ÜZRƏ XİDMƏTLƏR Sifarişlər üzrə malların, o cümlədən yeməklərin, ərzaq və qeyri-ərzaq malların daşınması və (və ya) çatdırılması xidmətləri, İctimai iaşə fəaliyyəti
56102 ŞADLIQ EVLƏRİNİN XİDMƏTLƏRİ İctimai iaşə fəaliyyəti
56103 ÇAYXANALAR TƏRƏFİNDƏN XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ İctimai iaşə fəaliyyəti
56210 HAZIR YEMƏKLƏRİN GÖNDƏRİLMƏSİ Sifarişlər üzrə malların, o cümlədən yeməklərin, ərzaq və qeyri-ərzaq malların daşınması və (və ya) çatdırılması xidmətləri, İctimai iaşə fəaliyyəti
56290 YEMƏKLƏRİN SATIŞI İLƏ ƏLAQƏDAR SAİR XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ İctimai iaşə fəaliyyəti
56292 YEMƏKXANALAR TƏRƏFİNDƏN XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ İctimai iaşə fəaliyyəti
56300 İÇKİLƏRİN SATIŞI İLƏ ƏLAQƏDAR (BARLAR TƏRƏFİNDƏN) XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ İctimai iaşə fəaliyyəti
59110 KİNOFİLMLƏRİN, VİDEO VƏ TELEVİZİYA PROQRAMLARININ İSTEHSALI İLƏ ƏLAQƏDAR FƏALİYYƏT İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
62023 İNFORMASİYA MÜHAFİZƏ VASİTƏLƏRİNİN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İSTEHSALI SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏT İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
79110 SƏYAHƏT AGENTLİKLƏRİNİN FƏALİYYƏTİ Səyahət agentlikləri və turoperator fəaliyyətilə məşğul olan mikro sahibkarlıq subyekti olmayan vergi ödəyiciləri 
79120 TUROPERATORLARIN FƏALİYYƏTİ Səyahət agentlikləri və turoperator fəaliyyətilə məşğul olan mikro sahibkarlıq subyekti olmayan vergi ödəyiciləri 
79900 TURİZM SAHƏSİNDƏ ƏVVƏLCƏDƏN SİFARİŞETMƏ XİDMƏTLƏRİ VƏ BUNUNLA ƏLAQƏDAR FƏALİYYƏT Səyahət agentlikləri və turoperator fəaliyyətilə məşğul olan mikro sahibkarlıq subyekti olmayan vergi ödəyiciləri 
81220 SAİR İSTEHSAL VƏ YAŞAYIŞ BİNALARININ TƏMİZLƏNMƏSİ VƏ YIĞIŞDIRILMASI İstehsal (ərzaq, dərman, tütün və içki istisna)
85100 MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏHSİL Özəl bağçalar
85200 İBTİDAİ TƏHSİL (BİRİNCİ DƏRƏCƏLİ) Özəl təhsil
85311 ÜMUMİ ORTA TƏHSİL (İKİNCİ DƏRƏCƏLİ) Özəl təhsil
85312 HAZIRLIQ KURSLARININ FƏALİYYƏTİ Hazırlıq (tədris) kurslarının fəaliyyəti
85320 ORTA TEXNİKİ VƏ PEŞƏ TƏHSİLİ Özəl təhsil
85410 NATAMAM ALİ TƏHSİL Özəl təhsil
85420 ALİ TƏHSİL Özəl təhsil
85510 BƏDƏN TƏRBİYYƏSİ VƏ İDMAN SAHƏSİNDƏ TƏHSİL FƏALİYYƏTİ Özəl təhsil
85520 MƏDƏNİYYƏT SAHƏSİNDƏ TƏHSİL FƏALİYYƏTİ Özəl təhsil
85530 SÜRÜCÜ HAZIRLAYAN MƏKTƏBLƏRİN FƏALİYYƏTİ Özəl təhsil
85590 DİGƏR QRUPLARA DAXİL EDİLMƏYƏN TƏHSİL SAHƏSİNDƏ SAİR FƏALİYYƏT Özəl təhsil
85600 TƏHSİL SAHƏSİNDƏ YARDIMÇI FƏALİYYƏT Özəl təhsil
90010 SƏHNƏ SƏNƏTİ Səhnə, istirahət  və əyləncə (oyun) məkanlarının, kinoteatrların, teatr və konsert zallarının fəaliyyəti sahəsində
90012 MUSİQİÇİLƏR Səhnə, istirahət  və əyləncə (oyun) məkanlarının, kinoteatrların, teatr və konsert zallarının fəaliyyəti sahəsində
90020 SƏHNƏ SƏNƏTİ SAHƏSİNDƏ YARDIMÇI FƏALİYYƏT Səhnə, istirahət  və əyləncə (oyun) məkanlarının, kinoteatrların, teatr və konsert zallarının fəaliyyəti sahəsində
90030 İNCƏSƏNƏTİN SAİR SAHƏLƏRİ ÜZRƏ FƏALİYYƏT Səhnə, istirahət  və əyləncə (oyun) məkanlarının, kinoteatrların, teatr və konsert zallarının fəaliyyəti sahəsində
90040 TEATR VƏ KONSERT ZALLARININ FƏALİYYƏTİ Səhnə, istirahət  və əyləncə (oyun) məkanlarının, kinoteatrların, teatr və konsert zallarının fəaliyyəti sahəsində
91010 KİTABXANA VƏ ARXİVLƏRİN FƏALİYYƏTİ Səhnə, istirahət  və əyləncə (oyun) məkanlarının, kinoteatrların, teatr və konsert zallarının fəaliyyəti sahəsində
91020 MUZEYLƏRİN FƏALİYYƏTİ Səhnə, istirahət  və əyləncə (oyun) məkanlarının, kinoteatrların, teatr və konsert zallarının fəaliyyəti sahəsində
91030 TARİXİ YERLƏRİN VƏ BİNALARIN MÜHAFİZƏSİ SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ Səhnə, istirahət  və əyləncə (oyun) məkanlarının, kinoteatrların, teatr və konsert zallarının fəaliyyəti sahəsində
91040 NƏBATƏT BAĞLARININ, HEYVANXANALARIN VƏ QORUQLARIN FƏALİYYƏTİ Səhnə, istirahət  və əyləncə (oyun) məkanlarının, kinoteatrların, teatr və konsert zallarının fəaliyyəti sahəsində
93110 İDMAN OBYEKTLƏRİNİN İSTİSMARI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ İdman-sağlamlıq obyektlərinin fəaliyyəti
93120 İDMAN KLUBLARININ FƏALİYYƏTİ İdman-sağlamlıq obyektlərinin fəaliyyəti
93130 FİTNES KLUBLARININ FƏALİYYƏTİ İdman-sağlamlıq obyektlərinin fəaliyyəti
93190 İDMAN SAHƏSİNDƏ SAİR FƏALİYYƏT İdman-sağlamlıq obyektlərinin fəaliyyəti
93210 İSTİRAHƏT VƏ ƏYLƏNCƏ PARKLARININ FƏALİYYƏTİ Səhnə, istirahət  və əyləncə (oyun) məkanlarının, kinoteatrların, teatr və konsert zallarının fəaliyyəti sahəsində
93290 İSTİRAHƏT VƏ ƏYLƏNCƏLƏRİN TƏŞKİLİ ÜZRƏ SAİR FƏALİYYƏT Səhnə, istirahət  və əyləncə (oyun) məkanlarının, kinoteatrların, teatr və konsert zallarının fəaliyyəti sahəsində
96020 BƏRBƏRXANA VƏ GÖZƏLLİK SALONLARI TƏRƏFİNDƏN XİDMƏTLƏRİN GÖSTƏRİLMƏSİ Gözəllik salonu və bərbərxana 

 

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

 

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et