PAŞA Bank 2016-cı ilin maliyyə nəticələrini açıqladı | Banco.az

PAŞA Bank 2016-cı ilin maliyyə nəticələrini açıqladı

PAŞA Bank 31 dekabr 2016-cı il tarixinə bitən il üzrə özünün və törəmə banklarınin (PASHA Bank Georgia və PASHA Yatırım Bankası A.Ş.) maliyyə nəticələrini mətbuat konfransında açıqladı. Tədbirdə spiker qismində Bankın İdarə Heyətinin Sədri Taleh Kazımov və İdarə Heyətinin üzvü, Baş Maliyyə İnzibatçısı Xəyalə Nağıyeva çıxış etdilər.

PAŞA Bank Azərbaycanın maliyyə sektorunda daha da genişlənərək, korporativ müştərilər və özəl bankçılıq seqmentlərində maliyyə xidmətləri göstərən, şəffaf biznes prinsiplərinə əməl edən aparıcı banklardan birinə çevrilməyi qarşısına məqsəd qoymuşdur. Bankın 2015-2017-ci illəri əhatə edən cari İnkişaf Strategiyanın əsas hədəflərindən biri aktivlərin yüksək keyfiyyətini saxlamaqdır. Bank mənfəət və risk arasında tarazlıq yaradaraq öz aktivlərini yüksək-likvidli və yarım-likvidli aktivlər arasında bölüşdürmüşdür.

PAŞA Bank məcmu kapitalını 487,266 min manat səviyyəsinə çatdıraraq bu göstəriciyə görə ən iri bank mövqeyini qoruyub saxlamışdır (2015-ci ildə bu rəqəm 432,489min manat təşkil edirdi).

Öz aktivlər portfelinin şaxələndirilməsi ilə bağlı qəbul etdiyi strateji qərar nəticəsində Bank müştərilərinə təklif etdiyi xidmətlərin düzgün balansını saxlamağa nail olmuşdur.

31 dekabr 2016-cı ilə olan vəziyyətə, Bankın aktivlərinin ümumi həcmi AZN 3,289,845  təşkil etmişdir ki, bu, keçən ilin müvafiq dövrü üzrə göstəricilərlə (AZN 2,292,739) müqayisədə 43% artım deməkdir. 

Bank aktivlərinin 31 dekabr 2016-cı il tarixə olan bölgüsü aşağıdakı kimidir:

- pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri - 34%,
- müştərilərə verilmiş kreditlər - 34%,
- qiymətli kağızlar portfeli - 22%
- kredit təşkilatlarına verilən vəsaitlər - 8% və
- qalan hissəsi-digər uzun-müddətli və cari aktivlər

Bank ümumi portfelini 23% (AZN 1,169,607) yüksəldərək güclü kredit artımına nail olmuşdur (2015-ci ilin sonuna bu 949,848 min manat təşkil edirdi).

Portfel üzrə effektiv ehtiyat dərəcəsi 5.3% (2015 - 5%) təşkil etmişdir. Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlılığı Standartlarının (BMHS) tələblərinə uyğun olaraq və kredit riskləri üzrə qabaqcıl prinsiplərin tətbiq edilməsi nəticəsində, 2016-cı ildə qeyri-işlək kreditlərin ümumi portfelə nisbəti öncəki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3.82%-dən 8.25%-ə qalxdı. Bununla belə, Bank paralel olaraq qeyri işlək kreditlərə yanaşmada daha konservativ daxili metodologiya tətbiq edir və yerli normativ tələbləri nəzərə almaqla, Bankın Kredit Komitəsinin və İdarə Heyətinin ciddi nəzarəti altında saxlayır.

Bazardatənəzzülmüşahidəolunduğudövrdəbelədavamlıfəaliyyətgöstərməyivəmüştərilərixidmətlərlətəminetməyisayəsində Bank son birneçəilərzindəformalaşdırdığımünasibətlərdənbəhrələnməkdədir. Bununnəticəsiolaraq, Bank 2,350,687 min manatabərabərbalansıolanmüştəribazasınıyaratmağamüvəffəqolmuşdur. Bu 2015-ci ilin1,374,113 min manatgöstəricisiiləmüqayisədə 71% artımdeməkdir. Qeydedilmişmüştəribazasıbalansıəsasənmüddətsizvəmüddətlihesablarüzrəmüvafiqolaraq42% və58% nisbətindəformalaşmışdır (2015-ciilinsonunamüvafiqolaraq66% və34% nisbətində).

Bankın 2016-cıildəbaşaçatmış 12 ayıüzrəxalismənfəəti69,288 min manattəşkiletdi.Qeydedəkki, 2015-ci ildəbugöstərici14,383 min manattəşkiletmişdir. 2015-ci ildəbaşaçatmış 12 ayıüzrəməcmuəməliyyatgəliri186,499 min manattəşkiledir, buisə 2015-ciilineynidövrüüzrəəldəedilmiş116,253 min manatiləmüqayisədə60% artımdeməkdir.

Ən sərfəli kredit üçün müraciət et

Bankınfaizgəliri157,502 min manattəşkiletdiyihalda, qeyri-faizgəlirləri82,003 min manatolmuşdurvəbununnəticəsiolaraqBankınümumiəməliyyatgəlirlərindəqeyri-faizgəlirlərininnisbəti 44% təşkiletmişdir.

Beynəlxalqmaliyyətəşkilatlarıiləaparılmışəhatəlidanışıqlarnəticəsində PAŞA Bank dahagenişçeşidlimaliyyəalətlərindənistifadəimkanınıəldəetməkləözkorporativmüştərilərinədahaşaxəliticarətinmaliyyələşdirilməsixidmətlərinitəminetməyə, ikibeynəlxalqkreditagentliyininkreditreytinqiniadlıqdansonraisəmaliyyələşdirməresurslarıüçündahaəlverişlişərtlərqazanmağamüvəffəqolmuşdur. Paralelolaraq, institusionalsəviyyədə Bank özmüştərilərininvaxtlı-vaxtındavəpeşəkarxidmətləritəminetməkpotensialınıgücləndirməküçünmüxtəlifnöv seminar vətəlimsessiyalarıkeçirmişdir. Sənədliəməliyyatlarınbalansı (o cümlədən post-maliyyələşdirmə) 303,727 min manattəşkiletmişdir, 2015-ciildəisəbugöstərici347,134 min manattəşkiletmişdir.

Bank AMB-ninmüəyyənetdiyi20%-likkapitaltələblərinəmüvafiqolaraqproqnozlaşdırılmışbazakapitalınınadekvatlığıəmsalına nail olmuşdur (2015-ci ildə - 17%). Bazel II və BASEL III normativləritamamlandıqdansonra Bank əsasdiqqətitələbolunankapitalhəcmlərininformalaşdırılması, həmçininkapitalındividentlərvasitəsiiləsəhmdarlaraqaytarılmasıüzərindəcəmləşdirməyədavamedəcək.

*başqatarixqeydedilməyibsə, bütünrəqəmlər 31 dekabr 2016-cıiltarixinəverilmişdirvəbirləşdirilmiş audit edilmişmaliyyəhesabatlarınaəsaslanır.

PAŞA Bank

Əmir Məmmədov

Korporativ Kommunikasiyalar Departamenti

Telefon: 012 496 5000

Elektron poçt ünvanı: amir.mammadov@pashabank.az

Bank haqqında:

PAŞA Bank – Azərbaycanın aparıcı korporativ bankıdır. 2007-ci ildə təsis olunmuş Bank, geniş spektrli korporativ bank xidmətlərini göstərir, eləcə dəkreditlərin verilməsi, qiymətli kağızlar bazarında əməliyyatlar, aktivlərin idarə olunması və xəzinədarlıq xidmətləri.Baş ofis və6 Biznes-mərkəzləri ilə təmsil olunan PAŞA Bankda 500çox əməkdaş çalışır. “Europe Banking Awards” 2011, 2012, 2013 çərçivəsində Bank “Azərbaycanın ən yaxşı İnvestisiya Bankı” elan olunmuşdur, 2013-2014-cü illərdə isə "WorldFinance" tərəfindən "BestPrivate Bank inAzerbaijan"adınalayiq görülmüşdür. 2014-2015 illərdə “EMEA Finance” PAŞA Bankı "Azərbaycanın Ən Yaxşı Bankı" adlandırmışdır. 2016-ci ildə Bank "WorldFinance" jurnalı tərəfindən "Ən Yaxşı Bank Qrupu" və "Ən yaxşı Kommersiya Bankı", GlobalFinance jurnalı tərəfindən isə 2016-2017 illərdə "Ən yaxşı bank" mükafatları ilə təltif olunub.

PAŞA Bank Azərbaycanın iri investisiya Holdinqiolan və sığorta, inşaat, inşaat materiallarının istehsalı, turizm və eləcə də biznesin digər sahələrində geniş təmsil olunan PAŞA Şirkətlər Qrupunun bir hissəsidir.

www.pashabank.az  

Ən sərfəli krediti almaq üçün müraciət et

Bank işi kursları

Banco Academy

Qeydiyyatdan keç